Home Fortumbloggen Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti er en merkeordning for elektrisitet som viser at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Kjøper du miljømerket strøm, vil det bidra til mer produksjon av fornybar kraft.

Opprinnelsesgaranti er en frivillig ordning, men hvis mange forbrukere velger opprinnelsesmerket strøm fra fornybare energikilder, vil det påvirke hele markedet og bidra til en øket satsing på fornybar energi. Fra 2021 blir det obligatorisk for kraftleverandører å opprinnelsesmerke strøm, dersom de vil markedsføre fornybar energi som leveres fra nettet.

Slik virker opprinnelsesgaranti i praksis

Norge er Europas største produsent av vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde, og den viktigste kilden for kraftproduksjon i Norge. I tillegg produserer vi strøm fra annen fornybar energi som vindkraft, solkraft og biokraft. En liten del av kraftproduksjonen i Norge kommer fra fossil energi ved forbrenning av kull, gass og avfall fra plast- og andre oljeprodukter. 

Strøm er en ferskvare. Norge er koblet til det europeiske kraftnettet og strømmen vi produserer flyter gjennom dette nettet i form av elektromagnetiske bølger. Fysisk er det ikke mulig å følge energibølgen fra kraftverk til forbruker når den blir blandet med energi fra mange andre kraftverk.   

Siden det ikke er mulig spore kilden til den strømmen du får i stikkontakten, har myndighetene laget et system som kan spore pengestrømmen. På denne måten kan du vite hvem du betaler for å produsere strøm.

Systemet for opprinnelsesmerking av strøm er felles for det europeiske markedet, og innebærer at forbrukerens betaling styres til den kraftprodusenten som leverer strøm inn i nettet. Garantien du kjøper er en avtale mellom deg og en strømprodusent. Dokumentet viser om du betaler til en strømprodusent som leverer fornybar energi, fossil energi eller atomkraft. 

Statnett og NVE kontrollerer systemet og sikrer at opprinnelsesmerket strøm ikke blir solgt mer enn en gang. Kraftleverandøren kan kombinere opprinnelsesgarantiavtalen med produsenten som leverer strøm til kraftnettet med den strømavtalen som gir deg strøm fra kraftnettet. Du kan da vite at ditt forbruk er dekket opp av en produsent av fornybar energi og at det er denne som mottar betalingen din.

Hvorfor kjøpe opprinnelsesmerket strøm?

Siden strøm som leveres fra kraftnettet ikke kan spores tilbake til produsenten, må strømmen opprinnelsesmerkes for at du skal kunne si noe om hvilken produsent som har levert tilsvarende energivolum inn i nettet. Det innebærer at det et eller annet sted i det europeiske kraftmarkedet blir levert inn i nettet like mye fornybar energi som du tar ut av nettet for å dekke ditt forbruk.

Mange husholdninger er opptatt av å sikre en bærekraftig fremtid og velger fornybar energi for å få et produkt som dekker krav de selv setter til kraftproduksjonen. På samme tid gir valget signaler til markedet om å satse mer på fornybar energi.

Kjøp av opprinnelsesmerket strøm er en frivillig forbrukerrettighet, i motsetning til elsertifikater som er en tvungen ordning som kraftleverandørene må være med på for å gi finansiell støtte til ny fornybar kraftproduksjon.

Det finnes en rekke ulike opprinnelsesmerkede strømprodukter som konkurrerer om å dekke forbrukers behov på samme måte som strømavtaler ellers. I dagens marked kan merverdien for opprinnelsesmerket vannkraft og vindkraft variere fra 0,5 til 3,0 øre pr kWh, avhengig av egenskapene til produktet. En gjennomsnittlig norsk husholdning med 16 000 kWh årsforbruk vil kunne dekke hele forbruket med opprinnelsesmerket fornybar energi for noen hundrelapper årlig.

Opprinnelsesgaranti og forbrukermakt

Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) utarbeider årlig en varedeklarasjon for strøm uten opprinnelsesmerking. Den viser hvordan betalingen fra forbrukere som kjøper strøm uten spesifisert opprinnelse blir fordelt mellom ulike produsenter.

Betalingen vil gå til de produsentene som leverer den strømmen som er tilgjengelig i markedet etter at de som velger opprinnelsesmerket strøm har fått det de betaler for. Restvolumet vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft, men siden fornybar energi gir produsentene en merverdi vil mesteparten av den fornybare energien bli solgt til kunder som ønsker avtaler om fornybar energi.

Fornybar energi utgjør derfor en liten andel av det volumet som fordeles til forbrukere som ikke velger opprinnelsesmerket strøm.

NVEs varedeklarasjon fra 2017 viser at norske strømkunder som ikke valgte opprinnelsesmerket strøm, betalte for kraftproduksjon som var dekket av 16 % fornybart, 27 % kjernekraft og 57 % fossil varmekraft.

Ved å velge opprinnelsesmerket strøm fra fornybare energikilder tar du et aktivt valg og påvirker etterspørselen i markedet. Gjennom et slikt valg kan du gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å satse på fornybar energiproduksjon.

Ved å velge Grønt valg fra Fortum får du 100 % fornybar strøm med opprinnelsesgarantier og profesjonell energirådgivning, samtidig som du bevarer regnskog gjennom å støtte Regnskogfondet. Bra for deg, bra for lommeboka, og bra for miljøet.

Abonner på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Tilbake til bloggen