13.05.2020
3 Min

Hva påvirker dagens strømpriser?

Prisen du betaler for strøm påvirkes av flere forhold. Nedbørsmengde, temperatur og svingninger i kull- og gasspris vil være faktorer som får utslag på din strømregning.

Strømprisene i Norge bestemmes på det nordiske kraftmarkedet, ved at kraft omsettes på den nordiske kraftbørsen NordPool. Når kraftselskaper, som Fortum, kjøper strøm her hver dag, må de forstå markedet riktig for å få nok strøm til best mulig pris.

Forbrukerne får regningen når kraftselskapene ikke treffer med sine innkjøp, påslaget tas ut til kundene. Derfor er det viktig at ditt strømselskap er god til å kjøpe strøm.

Strømprisens drivere

Strøm er en ferskvare. Kraft som produseres må brukes umiddelbart, og kan ikke lagres. I samme sekund den produseres, flyter den ut i strømnettet som forbinder Norge med de andre landene i kraftmarkedet. Herfra styres den dit behovet er størst.

På denne måten er strømprisene svært styrt av tilbud og etterspørsel. Når det er mye strøm tilgjengelig, og lite behov for den, går prisen ned. I motsatt fall vil strømmangel i et marked føre til at prisen går kraftig opp.

Les også: Lær deg de nyttige strømordene

Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft. Derfor har nedbørsmengden stor betydning for prisene på Nordpool. Mye nedbør gir mer vann til kraftproduksjon, som igjen øker tilbudet på børsen og driver prisene ned.

I Norden er oppvarming av boliger hovedsakelig basert på strøm. Derfor vil også temperaturer påvirke etterspørselen direkte. Lave temperaturer øker etterspørselen og presser prisen opp.

Strømmen kjenner ingen landegrenser, og det er totalen av tilbud og etterspørsel i det europeiske samarbeidet som er avgjørende for prisen. Selv om nær 96 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, produseres mye av strømmen i Europa med kull eller gass.

Siden Norge er knyttet opp mot det europeiske kraftmarkedet, vil også prisene på kull, gass og kjernekraft, påvirke våre strømpriser. Lav gass- eller kullpris gir for eksempel høyere produksjon i gasskraftverk i Europa, noe som igjen øker tilbudet og gir lavere priser på kraftbørsen. Prisen på CO2 kvoter for fossil kraftproduksjon vil også spille inn.

Det er utfallet av alle disse faktorene tilsammen som tilslutt avgjør summen på strømregningen din. I år har for eksempel strømmen vært dyr fordi en rekordtørr sommer i 2018 sammenfalt med et høyt forbruk i år i tillegg til at det ble dyrere å slippe ut klimagasser.

Les mer om strøm og strømsparing på vår samleside

Økt satsning på fornybar energi vil påvirke strømprisen

Europa, inkludert Norge, har gjennom Paris avtalen og avtaler i EU forpliktet seg til å redusere CO2 utslipp med 40 prosent innen 2030. Som et av flere tiltak for å kutte klimagassutslipp skal fossil energiproduksjon utfases og erstattes med fornybar energi, det vil si kraft fra vann, vind eller sol.

I Norge skal derfor produksjonen av fornybar energi økes med 50 TWt. 1 TWt tilsvarer strømforbruket til 62 500 husholdinger. Dette skal vi klare ved å satse på vindkraft i tillegg til vannkraft.

Ifølge Norweas (bransjeorganisasjonen for vind- og vannkraft i Norge) estimater vil vindkraftutbyggingen bringe 10 nye TWt med strøm til norske husholdninger, eller rundt 10 prosent av all strømproduksjon de kommende årene.

Det betyr billigere strøm, og renere strøm. 10 TWt vindkraft vil kutte 10 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer 20 prosent av norske klimagassutslipp. Fortum investerer stadig i mer fornybar energi. Vindparken vår på Ånstadblåheia i Sortland er et eksempel på dette. De unike vindforholdene i Vesterålen gjør at anlegget forventes å produsere 150 GWh i året, noe som tilsvarer det årlige energiforbruket til 6000 boliger.

Vindparken i Sortland gir lokale inntekter

Grønnere strømregning

Hos Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi. Dette innebærer også den teknologien som skal til for at det grønne skiftet skal bli en realitet. Dekarbonisering er dypt forankret i Fortums DNA, fra det store til det lille.

Fortum har for eksempel flere solparker i India. Gjennom HorsePower-prosjektet vårt skaper vi fornybar energi til lokalsamfunn ved å forbrenne hestemøkk fra staller i Finland og Sverige. Og fra vårt anlegg på Klemetsrud i Oslo blir varmen fra avfallsforbrenning til miljøvennlig strøm og fjernvarme. Vi vet at det å investere globalt ansvar også er god forretningsutvikling. Noe som tilslutt vil gi positivt utslag på din strømregning.

Vår ambisjon er at all strøm skal komme fra fornybare kilder. Hvis du ønsker at strømmen du betaler for skal være fremforhandlet av en profesjonell, og globalt ansvarlig aktør, er valget enkelt. Vi er overbevist om at grønne valg kommer til å ha stor innvirkning på morgendagens strømpriser.

New call-to-action

Abonnér på bloggen

Få månedlig inspirasjon og tips for boligstrøm, lading av elbil og bærekraftig energi
Abonnér